Algemene Voorwaarden Tropical Travel

Op alle door Tropical Travel geleverde diensten zijn onderstaande voorwaarden van kracht.
Artikel 1. Inleidende bepalingen
1. Tropical Travel; verstrekker van diensten en services zoals geadverteerd.
2. Overeenkomst; de overeenkomst waarbij Tropical Travel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde dienst of service.
3. Consument; de wederpartij van Tropical Travel (consument of boeker/aanmelder).
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument van het aanbod van Tropical Travel. Na aanvaarding ontvangt de consument een bevestiging van de boeking, in de vorm van een factuur of voucher. Door de bevestiging van de boeking door Tropical Travel is de consument aan deze overeenkomst gebonden.
2. Het aanbod van Tropical Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de tweede werkdag na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de prijsberekening is toegestaan.
3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Tropical Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde consument – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Tropical Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
5. Tropical Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal.
6. De consument verstrekt Tropical Travel uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde mede-consumenten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren, indien beschikbaar, zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep consumenten die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de dienst door Tropical Travel. De consument dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de consument(en) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de consument dan wel andere consumenten (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De consument is zich ervan bewust dat de verstrekker van de geboekte dienst hem het recht op verdere deelname kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide consumenten, zwangere vrouwen, zieken en andere consumenten. Het is de consument bekend dat de verstrekker van de geboekte service zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de consument het recht op (verdere) service te ontzeggen. Indien de consument in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze consument(en) door Tropical Travel van (verdere) deelname aan de geboekte dienstverlening overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
7. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Artikel 3. Annulering door de consument
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de consument de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. tot 24 uur voor aanvang van de geboekte service: geen kosten;
b. vanaf 24 uur voor aanvang van de geboekte service: 100% van het totaalbedrag;
2. Indien een deel van de overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Voor het resterend deel van de overeenkomst wordt het totaalbedrag opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst volledig geannuleerd en is annuleringsgeld verschuldigd.
Artikel 4. Opzegging door Tropical Travel
1. Tropical Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tropical Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de consument kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de consument. Indien de oorzaak van de opzegging aan Tropical Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Tropical Travel. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de consument noch aan Tropical Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
Artikel 5. Wijziging door Tropical Travel
1. Tropical Travel heeft het recht overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 4 lid 1. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de consument de wijziging(en) afwijzen.
2. In geval van wijziging doet Tropical Travel de consument indien mogelijk een alternatief aanbod.
3. Indien de oorzaak van de wijziging aan Tropical Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Tropical Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 7.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de consument kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de consument.
Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de consument noch aan Tropical Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
4. Indien na aanvang van de overeengekomen dienstverlening een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Tropical Travel ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de dienstverlening. (Zie voor de kosten daarvan lid 2).
Artikel 6. Verplichtingen van de consument
1. De consument(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Tropical Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening/service en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte consument.
2. De consument die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de vertstekker van (voortzetting van) de dienstverlening worden uitgesloten, indien van de verstrekker van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle voortvloeiende kosten komen voor rekening van de consument, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de consument niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van het totaalbedrag of een gedeelte daarvan verleend.
3. Voor schade of vermissingen aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto/boot) ter plaatse die te wijten is aan de consument is, draagt de consument de kosten.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht
1. Tropical Travel is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de geboekte dienstverlening niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de consument verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen.
3. Indien de geboekte dienstverlening niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Tropical Travel verplicht de eventuele schade van de consument te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Tropical Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de consument; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Tropical Travel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tropical Travel zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van de hieronder vermelde omstandigheden:
a. oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
b. maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van Tropical Travel of rechtstreeks door Tropical Travel zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
5. De aansprakelijkheid van Tropical Travel voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Tropical Travel aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.
6. Tropical Travel is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden, ziekte van de consument, invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden, het door de consument handelen in strijd met de wet van BES en het in bezit hebben van stoffen verboden, fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.
7. In geval op een in de geboekte service begrepen dienst een verdrag, verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Tropical Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Tropical Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van Tropical Travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag, verordening of wet dit uitsluit.
Artikel 8. Klachten
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien niet bereikbaar, bij Tropical Travel.
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de geboekte dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tropical Travel.
3. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de consument zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de overeengekomen dienstverlening tot de bevoegde rechter wenden.
4. Op alle geschillen tussen Tropical Travel en de consument is BES recht van toepassing.