Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Hoewel Tropical Travel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Noch kan Tropical Travel garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tropical Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website en directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik of functionaliteit van deze website. Verwijzingen of links naar websites van derden dienen enkel ter informatie van de gebruiker. Tropical Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Tropical Travel behoudt zich het recht voor gegevens op deze website of in andere door haar verstrekte media, met in begrip van de tekst van deze disclaimer, zonder aankondiging en opgaaf van reden, te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website of andere uitingen van Tropical Travel. Beeldmateriaal en beschrijvingen dienen ter voorbeeld en geven een indruk van een service. Op deze website en de disclaimer is het BES recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Bonaire. Copyright : Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan content of delen daarvan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tropical Travel. Cookies :
Tropical Travel maakt geen gebruik van Cookies.
Gegevens van bezoekers :
Tropical Travel kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
Het doen toekomen van door bezoeker opgevraagde informatie, offerte of boeking.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product of nieuwe diensten van Tropical Travel.
Gegevens verstrekt door de bezoeker worden nooit aan derden doorgegeven. Tenzij een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.